به راه بادیه

به راه بادیه
علی سخاوتی درباره زندگی و پدیده های دور و برش حرف می زند.
more...
شانزدهم مرداد 98

 مجمع الجزایر گولاگ، کمونیسم رتبه خوب-رتبه بد و دیتینگ با پادکستینگ. 

View Episode
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید